Samarbeidsavtale for Rogaland kommune og kommunene høst 2018 SØR

Samarbeidsavtale mellom Rogaland fylkeskommune og kommunene i Sør-Rogaland om karriereveiledning og kjøp av opplæringstjenester til faget Utdanningsvalg (UTV)

Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Rogaland Fylkeskommune v/Karrieresenter Rogaland (KR) og kommunene i Sør-Rogaland innenfor to områder:

1. Hvordan samarbeide for å nå et felles mål om å øke kvaliteten på karriereveiledning og karrierelæring rettet mot elever i ungdoms- og videregående skoler.

2. Hvordan samarbeide ved kjøp av opplæringstjenester for faget Utdanningsvalg ved utprøving i utdanningsprogram i vgs for elever på 9. og 10. trinn i ordinære grupper.

Første avtale 2013
Avtale revidert 2018 av Karrieresenter Rogaland


Bakgrunn
I oppsummeringen av NOU 2016:7 Norge i omstilling - Karriereveiledning for individ og samfunn nevnes spesielt samarbeid og koordinering på karriereveiledningsfeltet som avgjørende for å få best mulig nytte av ressursene i karrieresentrene. 

Et sentralt hjelpemiddel ved utprøving i utdanningsprogram i vgs er dataverktøyet  https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/ Opplegget muliggjør at alle elever i fylket som er lastet inn i dataprogrammet får det samme tilbudet når det gjelder utprøving av utdanningsprogram på vgs

Forskrift til opplæringsloven §22-3
https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§22-3

Læreplanen for faget «utdanningsvalg»:
Hovedområdet utdanning og yrker handler om hvordan ulike utdanningsveier kan føre fram til ulike yrker. Det handler om å skaffe seg relevant kunnskap og praktisk erfaring om utdanningsveier i videregående opplæring og i bedrifter og se dette i sammenheng med personlige ønsker. Et sentralt element i hovedområdet er betydningen av utdanning og livslang læring for den enkelte og for samfunnet.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• beskrive de yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene i hovedtrekk
• gi eksempler på noen yrker de ulike utdanningsprogrammene kan føre til
• presentere ulike utdanningsveier med utgangspunkt i egne ønsker
• forklare betydningen av utdanning og livslang læring
 
Fra veiledningen til læreplanen i UTV:  https://www.udir.no/globalassets/filer/lareplan/veiledninger/utdanningsvalg/udir_veileder_utdanningsvalg.pdf
I læreplanens formål står det at Utdanningsvalg skal bidra til å styrke samarbeidet mellom ungdomstrinn og videregående opplæring. Kunnskap om og erfaring fra videregående opplæring inngår i flere av kompetansemålene. Kontakten mellom skoleslagene er ofte koordinert regionalt, og organiseringen må ha elevenes læring som hovedfokus.


Beskrivelse av områdene
1. Hvordan samarbeide for å nå et felles mål om å øke kvaliteten på karriereveiledning og karrierelæring rettet mot elever i ungdoms- og videregående skoler.

a. KR skal initiere og bidra i samarbeid og nettverk med og mellom you-rådgivere i grunnskoler, læringssentre og videregående skoler i regionen for å nå et felles mål om styrket karriereveiledning.

b. KR har ansvar for at det i god tid før kommende skoleår (medio mai) er laget en plan for samarbeid om økt kvalitet på karriereveiledning mot ungdomsskolene i regionen.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
a. Samarbeidsavtalen er basert på KR sine oppgaver som initiativtaker og fasilitator med tanke på kvaliteten på rådgivning og yrkesveiledning i grunnskolen og videregående opplæring.
b. Ansatte i KR møter i nettverk eller driver selv nettverk og deltar i arrangement, i kommunenes eller skolenes regi uten kostnader for kommunene/skolene.
c. Alle arrangementer som omfatter deltakelse fra kommuner eller skoler er basert på at den enkelte skole eller kommune dekker sine egne utgifter.

2. Hvordan samarbeide ved kjøp av opplæringstjenester for faget Utdanningsvalg ved utprøving i utdanningsprogram i vgs for elever på 9. og 10. trinn i ordinære grupper.

Karrieresenterets og de videregående skolenes ansvar og oppgaver
a. KR skal i samarbeid med de videregående skolene utarbeide framdriftsplaner med tilhørende program for ungdomsskoleelever som skal på utprøving i utdanningsprogram i videregående skoler som en del av faget Utdanningsvalg.
b. Hver videregående skole oppnevner en UTV-kontakt som kommuniserer på vegne av avdelingsledere og lærere på vgs. UTV-kontakt fører all kommunikasjon med KR. Vgs skal lage velkomstbrev og program for utprøvingsdagene og legge dette inn i https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/ innen fristen 14 dg før gjennomføringen av første utprøvingsdag. 
c. Rammen for antall grupper er det antall grupper de videregående skolene har på vg1, der gruppestørrelsene er på 15 på yrkesfag og 30 på stud.spes. Det kan gjøres avtale mellom partene om antallet per gruppe dersom spesielle forhold tilsier det.
d. En full utprøvingsdag er på 5 timer, fortrinnsvis fra kl. 09-14. Andre tidspunkt for oppstart kan avtales.
e. Den videregående skolen har ansvar for at elever som er på utprøving får nødvendig utstyr og læremidler.
f. KR har en adminperson som er hovedkontakt for fordelingen av utprøvingsplasser og opplæringsansvarlig i https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/ for kommunene.
g. KR har ansvar for å informere sine skoler om hvilke forpliktelser avtalen pålegger dem.


Kommunenes ansvar og oppgaver
Det er svært viktig for alle parter at det er stor forutsigbarhet og minst mulig endringer i tilbudet på utprøving pga at det involverer mange aktører og at det lett oppstår konflikt med andre aktiviteter på skolene.

a. Kommunekoordinator skal få innføring av KR i bruk av dataverktøyet https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/ Kommunekoordinator skal lære opp rådgivere på skolene til å kunne bruke dataverktøyet.

b. Kommunene skal på kommunenivå eller skolenivå arbeide etter læreplaner i faget Utdanningsvalg. Noen kommuner har utarbeidet lokale tilpasninger eller konkretiseringer av læreplanen. Kommunene skal gjøre disse kjent for de aktuelle videregående skolene.

c. Hver kommune oppnevner en kommunekoordinator som skal kommunisere på vegne av skolene. Nabokommuner blir anbefalt å gå sammen og ha en felles kommunekoordinator. Kommunekoordinatoren fører all kommunikasjon med KR. 

d. Kommunekoordinator skal for hvert skoleår utarbeide en framdriftsplan med tidspunkter for hele utprøvingsprosessen - fra opplasting av elever til ferdig gjennomføring av utprøving. Innsending av framdriftsplanen og eventuelle forslag til endringer i utprøvingen skal skje innen påske. Admin kan vurdere muligheten for å gjøre små endringer ifht til kapasitet på vgs. Eventuelle endringer avtales mellom KR, vgs og kommunen. 
e. Kommunen skal ved hjelp av Feide bruke https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/ når elevene velger utdanningsprogram. Dette må gjøres i god tid før nytt skoleår starter. Her logger elevene seg inn og velger 3 utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. NB! Elevene velger utprøving i utdanningsprogram og ikke vgs.

f. Kommunene skal i samarbeid med ungdomsskolene sørge for at elevene er forberedt og kjent med hva som forventes av dem på det utdanningsprogrammet de skal prøve ut. Det forventes at elevene er godt forberedte

g. Kommunen skal i samarbeid med ungdomsskolene utarbeide en oversikt over kontaktpersoner for utprøvingen på ungdomsskolene og denne skal ligge oppdatert i https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/

h. Kommunen må gi beskjed til skolene om at det gjelder egne rutiner for elever med behov for å søke spesiell tilrettelegging som arbeidstrening og hverdagslivstrening på vgs. For disse elevene må hver ungdomsskole ta direkte kontakt med aktuell vgs og avtale utprøving. Disse elvene skal ikke fordeles gjennom https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/. Vgs kan fakturere kommunen direkte for denne utprøvingen hvis det på forhånd er avtalt med kommunen/skolen.

i. Kommunen har ansvar for å informere sine skoler om hvilke forpliktelser avtalen pålegger dem.

Ungdomsskolenes ansvar og oppgaver:
a. Ungdomskolene har ansvar for å gi elevene all nødvendig info gjennom  https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/  Det gjelder informasjon om hvordan elevene velger utdanningsprogram, og hvordan de skal forberede seg og møte på utprøvingsdager på vgs.
b. Det er en forventning om at ungdomsskoler sender med kontaktlærer/faglærer på utprøvingsdagene. Ungdomsskoler som er kjent med at enkeltelever vil ha behov for ekstra tilsyn eller for ekstra støtte for å få utbytte av utprøvingen, skal sende med lærer/miljøarbeider.
c. Dersom en eller flere elever i løpet av utprøvingen ikke møter forventninger og regler for utprøvingen, kan utprøvingen avsluttes


Økonomiske forhold
Følgende legges til grunn for økonomiske forhold knyttet til område 2
……………………………………………… kommune inngår med dette avtale om kjøp
av opplæringstjenester i forbindelse med faget utdanningsvalg for elever på 9. og/eller 10. trinn.
Kommunen må betale for hver dag grunnskoleeleven har utprøving i videregående skole. Utprøvingen skjer i to omganger der 9. trinn har vårhalvåret og 10. trinn har høsthalvåret.
Kommunen velger følgende omfang for utprøvingen:
 2 x 2 dager (totalt 4 dager) Beløp pr elev 600 kr.
 2 x 1 dager (totalt 2 dager) Beløp pr elev 300 kr.
Utprøvingen blir fakturert av Rogaland fylkeskommune på følgende måte:
- første halvår medio juni
- andre halvår medio desember
Samarbeidsavtalen gjelder inntil en av partene sier den opp eller ber om å få den revidert.

Underskrift

……………………………………………...

Rogaland fylkeskommune  ……………………………………………

…………………. kommune

Referanser
Lovdata. (u.d.). Hentet fra www.lovdata.no: https://lovdata.no/SF/forskrift/2006-06-23-724/§22-3
(2016). NOU 2016:7 Norge i omstilling - Karriereveiledning for individ og samfunn .
Rogaland skole og arbeidsliv. (u.d.). Hentet fra https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/: https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
Veiledninger til læreplanen i UTV. (u.d.). Hentet fra Læreplaner, veiledninger, utdannignsvalg: https://www.udir.no/globalassets/filer/lareplan/veiledninger/utdanningsvalg/udir_veileder_utdanningsvalg.pdf