Samarbeid om utprøving i videregående skole

Karrieresenter Rogaland:

  • har på vegne av Rogaland fylkeskommune tegnet en samarbeidsavtale med kommunene i Rogaland der hovedmålet er å styrke ungdommens bevissthet omkring fremtidig utdannings- og yrkesval (gjelder skolefaget Utdanningsvalg UTV

  • samarbeider med YOU rådgivere i grunnskolen, videregående skoler og kommunale læringssentre for å øke kvaliteten på karriereveiledning. Derfor deltar vi i etablerte nettverk eller tar initiativ til at nye nettverk blir etablert.

  • kan arrangere «deledag» / fagdag for lærere /rådgivere i grunnskole og videregående skole som er engasjert utdanningsvalg UTV

  • er en aktiv bidragsyter til helhetstenkning i forhold til UTV, der kommunene i følge ovennevnte avtale  kjøper opplæringstjenester fra fylkeskommunen i form av VGS-dager i videregående. (På VGS-dager får elever fra grunnskolen hospitere på et utdanningsprogram på videregående skole-som forsmak og forberedelse til å søke på videregående skole)   

  • koordinerer og fordeler grunnskoleelevenes utprøving innenfor utdanningsprogrammene i videregående skole (Årlig formidler Karrieresenteret  8600 elever fordelt over 12 utdanningsprogrammer på 17 videregående skoler) 

  • har hovedadministrator for kommunikasjonsverktøyet Skole og Arbeidsliv som brukes til fordelingen av elever til utdanningsprogram og VGS-dager

  • gir opplæring og support til lokale administratorer i kommunene som gir videre support til tusenvis av brukere(lærere og elever) i grunnskolen

  • gir opplæring og support til hovedkontakter i UTV på alle videregående skoler som bruker kommunikasjonsverktøyet.

  • bidrar til å videreutvikle kommunikasjons- og dataverktøyet som også brukes av 7 andre fylkeskommuner.

Litt historikk om data- og kommunikasjonsverktøyet «SkoleogArbeidsliv.no»
Tidligere ble den tidkrevende fordelingen av elever og VGS-dager utført manuelt på hver skole! I dag benytter Karrieresenteret, videregående og grunnskolene et brukervennlige dataverktøy som sikrer oversikt og maskinell fordeling av elevenes besøk i den videregående skolen . Karrieresenteret  gir hvert halvår tilbud om hospitering til  omkring 4300 elever  fra 9.trinn i vårsemesteret og til like mange fra 10 trinn i høstsemesteret. I tillegg organiserer Haugaland Vekst et lignende tilbud til om lag 1500 elever som skal hospitere på VGS i nordfylket.

Se øvrige oppgaver som utføres av Karrieresenteret

Karrieresenter Rogaland 

Niels Skramstad

Hovedadministrator for  Rogaland.skoleogarbeidsliv.no