RiR 2018/2019

Karrieresenter Rogaland ønsker å være en pådriver for en helhetlig rådgivingstjeneste internt på den enkelte skole og i Rogaland som helhet. Skoleåret 2018/19 har vi invitert til RiR - et prosjekt for utviklingsarbeid på egen skole og erfaringsdeling av karrierelæring i grunnopplæringen. RiR er en forkortelse for Rådgivingsløftet i Rogaland og er inspirert av et lignende prosjekt, Rio-modellen fra Oslo. Rio ble satt i gang med støtte fra Utdanningsdirektoratet og har vært arrangert med ulike hovedtema de siste 8 årene i Osloskolen. I en ekstern evalueringsrapport er RiO prosjektene trukket fram som et godt tiltak for å styrke elevenes yrkes- og karrierevalg. 

Et overordnet mål med RiR er å inspirere til utviklingsarbeid og samarbeid om rådgiving og karrierelæring på egen skole. Prosjektet tar utgangspunkt i Opplæringslovens forskrift § 22 "Retten til nødvendig rådgiving " med bl.a. vekt på forskriftens presisering under § 22-3 : "Utdannings- og rådgiving skal være et samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen.."  og § 22-2 om skoleiegars ansvar; "Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande"

Arbeidsformen for RiR er at deltakerne tester ut, reflekterer over resultater og tar konsekvenser i egen praksis på skolene. Samlingene er basert på gruppearbeid, erfaringsdeling og kompetanseheving for å nå målsettinger på den enkelte skole. 

RiR 2018/19 har som tema " Å gjøre karrierelæring til hele skolens oppgave ".  Deltakerne formulerer målsettinger og tiltak på egen skole for å styrke samarbeidet mellom rådgiver, kontaktlærer og øvrige lærere  -  forankret i skolens ledelse. Rådgiver tar rollen som koordinator for prosjektet internt på egen skole. De ulike aktørene i rådgivingstjenesten i skolen involveres og  blir enig om hvem  som skal bidra med hva.. 

 

 

 NB! Det er ikke lenger mulig å melde seg på RiR 2018/19, men vi håper det vil bli ny sjanse og oppstart av nytt prosjekt til neste år ..

 

Epost om oppstart av RiR 2018/19 -   sendt til deltakerne med kopi til rektor på:

 

Dysjaland skole

Lundehaugen skole

Riska skole

Harestad skole - »Randabergskolen»

Gautesete skole

Nærbø skole

Sandnes vgs

Randaberg vgs

Øksnevad vgs

 

     

Å gjøre karrierelæring til hele skolens ansvar/oppgave

 

Prosjektets mål er å (videre-) utvikle den enkelte skoles helhetlige plan for utdannings-og yrkesrådgiving, med gjennomtenkte tiltak som bidrar til karrierelæring hos den enkelte elev og at "Retten til nødvendig rådgiving" innfris.

Takk for mottatt påmelding og refleksjonsnotat for Rådgivningsløftet i Rogaland (RiR) 2018/19. Det har her kommet inn mange spennende ideer og viktige målsettinger til prosjektet.

Karrieresenter Rogaland har nå gleden av å invitere dere til første samling til kl 08.30 på torsdag 6. september 2018. Samlingen skal finne sted på toppen av høghuset på Bryne – et godt sted for å få overblikk og se nærmere på våre mål og arbeidet som skal gjøres. Høghuset ligger 150 m fra togstasjonen.

 

Program torsdag 6. september 2018

 

Kl 08.30 -09.00 God morgen og kaffe

Kl 09.00            Velkommen v/ Sølvi Waldeland/Niels Skramstad

Målsetting for RiR

Karrierelæring

Arbeidsmåte og rådgivers rolle

Kl 11.30           Lunch

Mål og arbeid for den enkelte skole

Senest kl 15.00 Slutt

 

 

Tids- og gjennomføringsplan for RiR 2018/19

 

06.09.2018: oppstartsmøte Høghuset på Bryne:  

Med utgangspunkt i refleksjonsnotatene skal hver skole formulere konkrete mål og tiltak for hva en skal oppnå på egen skole

 

16.10.2018: høstens fagsamling for YOU-rådgivere v/ førsteamenuensis Erik Houg, Vågen vgs 

+ kort etterfølgende arbeidsmøte for RiR -deltakerne. Vi har en ekstra matbit sammen og spør hverandre om vi er kommet godt i gang med prosjektet. Alle RiR-deltakere er meldt på fagsamlingen som med ekstra arbeidsmøte vil vare til ca 16 00.

 

07.02.2019: underveis samling Høghuset på Bryne

Status internt arbeid på skolene, faglig innslag og erfaringsdeling

 

11.04 .2019: fellessamling for oppsummering og avslutning Høghuset på Bryne. 

Presentasjon av tiltakene som er prøvd ut og videre arbeid på den enkelte skole

Erfaringsdeling til øvrige skoler 

 

Deltakelse i RiR 2018/19 betinger at

 

  • skolen melder på både rådgiver (som fungerer som koordinator) og minst en lærekollega.
  • Navnet på disse skal være oppgitt i påmeldingen. Begge to møter til samlingene og rådgiver har ansvar for å etablere og lede prosessene på egen skole mellom samlingene
  • deltakelse på samlingene ansees som forpliktende jfr ovenenvte gjennomføringsplan
  • skoleledelsen gir deltakerne mulighet til å involvere de kolleger som er nødvendige for å nå "RiR» sine målsettinger

 

Prosjektperioden er 6.september 2018 -11. april 2019, og alle deltakerskolene forventes å bidra til erfaringsdeling med øvrige skoler i Rogaland.

Denne eposten er sendt til rektor ved hver enkelt deltakerskole for å understreke at RiR prosjektet omfatter hele skolen og ikke bare rådgiver.

 

Prosjektgruppa for RiR  består av 3 rådgivere fra grunnopplæringen samt Sølvi og Niels på Karrieresenter Rogaland

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt på epost niels.skramstad@rogfk.no eller tlf 90587058.

 

Vi ser fram til oppstartsmøte og arbeide sammen i RiR for å styrke rådgivningstjenesten på den enkelte skole

 

Vel møtt på høghuset på Bryne !

 

 

Stavanger 14. august 2018

 

Med vennlig hilsen Karrieresenter Rogaland og prosjektgruppa for RiR 2018/19 som består av:

 

Elin Arntsen

Eilen Refvik

Heidi Helland

Sølvi J Waldeland

Niels Skramstad

 

                              RFK_logo3

 

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Karrieresenter-Rogaland


 

 

                        

Tittel Dato Type
Siste dag for prioriteringer! 16.01.2019 VGS-dager prioriteringer
Siste dag for prioriteringer! 16.01.2019 VGS-dager prioriteringer
Evaluer VGS-dagene 20.02.2019 VGS-dager evaluering
Tittel Dato Type
Siste dag for prioriteringer! 16.01.2019 VGS-dager prioriteringer
Siste dag for prioriteringer! 16.01.2019 VGS-dager prioriteringer
Evaluer VGS-dagene 20.02.2019 VGS-dager evaluering
Tittel Dato Type
Siste dag for prioriteringer! 16.01.2019 VGS-dager prioriteringer
Siste dag for prioriteringer! 16.01.2019 VGS-dager prioriteringer
Evaluer VGS-dagene 20.02.2019 VGS-dager evaluering