RiR 2018/2019

Rådgivingsløftet i Rogaland - RiR  er et prosjekt for å styrke elevenes karrierelæring

Å gjøre karrierelæring til hele skolens ansvar/oppgave

Karrieresenter Rogaland ønsker å være en pådriver for en helhetlig rådgivingstjeneste internt på den enkelte skole og i Rogaland som helhet. Skoleåret 2018/19 har vi invitert til RiR - et prosjekt for utviklingsarbeid på egen skole og erfaringsdeling av karrierelæring i grunnopplæringen. RiR er en forkortelse for Rådgivingsløftet i Rogaland og er inspirert av et lignende prosjekt, Rio-modellen fra Oslo. Rio ble satt i gang med støtte fra Utdanningsdirektoratet og har vært arrangert med ulike hovedtema de siste 8 årene i Osloskolen. I en ekstern evalueringsrapport er RiO prosjektene trukket fram som et godt tiltak for å styrke elevenes yrkes- og karrierevalg. 

Et overordnet mål med RiR er å inspirere til utviklingsarbeid og samarbeid om rådgiving og karrierelæring på egen skole. Prosjektet tar utgangspunkt i Opplæringslovens forskrift § 22 "Retten til nødvendig rådgiving " med bl.a. vekt på forskriftens presisering under § 22-3 : "Utdannings- og rådgiving skal være et samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen.."  og § 22-2 om skoleiegars ansvar; "Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande"

Arbeidsformen for RiR er at deltakerne tester ut, reflekterer over resultater og tar konsekvenser i egen praksis på skolene. Samlingene er basert på gruppearbeid, erfaringsdeling og kompetanseheving for å nå målsettinger på den enkelte skole. 

RiR 2018/19 har som tema " Å gjøre karrierelæring til hele skolens oppgave ".  Deltakerne formulerer målsettinger og tiltak på egen skole for å styrke samarbeidet mellom rådgiver, kontaktlærer og øvrige lærere  -  forankret i skolens ledelse. Rådgiver tar rollen som koordinator for prosjektet internt på egen skole. De ulike aktørene i rådgivingstjenesten i skolen involveres og  blir enig om hvem  som skal bidra med hva.. 

 

 

 NB! Det er ikke lenger mulig å melde seg på RiR 2018/19, men vi håper det vil bli ny sjanse og oppstart av nytt prosjekt til neste år ..

 

Epost om oppstart av RiR 2018/19 -   sendt til deltakerne med kopi til rektor på:

 

Dysjaland skole

Lundehaugen skole

Riska skole

Harestad skole - »Randabergskolen» 

Nærbø skole

Sandnes vgs

Randaberg vgs

Øksnevad vgs

 

     

Å gjøre karrierelæring til hele skolens ansvar/oppgave

 

Prosjektets mål er å (videre-) utvikle den enkelte skoles helhetlige plan for utdannings-og yrkesrådgiving, med gjennomtenkte tiltak som bidrar til karrierelæring hos den enkelte elev og at "Retten til nødvendig rådgiving" innfris.

Takk for mottatt påmelding og refleksjonsnotat for Rådgivningsløftet i Rogaland (RiR) 2018/19. Det har her kommet inn mange spennende ideer og viktige målsettinger til prosjektet.

Karrieresenter Rogaland har nå gleden av å invitere dere til første samling til kl 08.30 på torsdag 6. september 2018. Samlingen skal finne sted på toppen av høghuset på Bryne – et godt sted for å få overblikk og se nærmere på våre mål og arbeidet som skal gjøres. Høghuset ligger 150 m fra togstasjonen.

 

Program torsdag 6. september 2018

 

Kl 08.30 -09.00 God morgen og kaffe

Kl 09.00            Velkommen v/ Sølvi Waldeland/Niels Skramstad

Målsetting for RiR

Karrierelæring

Arbeidsmåte og rådgivers rolle

Kl 11.30           Lunch

Mål og arbeid for den enkelte skole

Senest kl 15.00 Slutt

 

 

Tids- og gjennomføringsplan for RiR 2018/19

 

06.09.2018: oppstartsmøte Høghuset på Bryne:  

Med utgangspunkt i refleksjonsnotatene skal hver skole formulere konkrete mål og tiltak for hva en skal oppnå på egen skole

 

16.10.2018: høstens fagsamling for YOU-rådgivere v/ førsteamenuensis Erik Houg, Vågen vgs 

+ kort etterfølgende arbeidsmøte for RiR -deltakerne. Vi har en ekstra matbit sammen og spør hverandre om vi er kommet godt i gang med prosjektet. Alle RiR-deltakere er meldt på fagsamlingen som med ekstra arbeidsmøte vil vare til ca 16 00.

 

07.02.2019: underveis samling Høghuset på Bryne

Status internt arbeid på skolene, faglig innslag og erfaringsdeling

 

11.04 .2019: fellessamling for oppsummering og avslutning Høghuset på Bryne. 

Presentasjon av tiltakene som er prøvd ut og videre arbeid på den enkelte skole

Erfaringsdeling til øvrige skoler 

 

Deltakelse i RiR 2018/19 betinger at

 

  • skolen melder på både rådgiver (som fungerer som koordinator) og minst en lærekollega.
  • Navnet på disse skal være oppgitt i påmeldingen. Begge to møter til samlingene og rådgiver har ansvar for å etablere og lede prosessene på egen skole mellom samlingene
  • deltakelse på samlingene ansees som forpliktende jfr ovenenvte gjennomføringsplan
  • skoleledelsen gir deltakerne mulighet til å involvere de kolleger som er nødvendige for å nå "RiR» sine målsettinger

 

Prosjektperioden er 6.september 2018 -11. april 2019, og alle deltakerskolene forventes å bidra til erfaringsdeling med øvrige skoler i Rogaland.

Denne eposten er sendt til rektor ved hver enkelt deltakerskole for å understreke at RiR prosjektet omfatter hele skolen og ikke bare rådgiver.

 

Prosjektgruppa for RiR  består av 3 rådgivere fra grunnopplæringen samt Sølvi og Niels på Karrieresenter Rogaland

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt på epost niels.skramstad@rogfk.no eller tlf 90587058.

 

Vi ser fram til oppstartsmøte og arbeide sammen i RiR for å styrke rådgivningstjenesten på den enkelte skole

 

Vel møtt på høghuset på Bryne !

 

 

Stavanger 14. august 2018

 

Med vennlig hilsen Karrieresenter Rogaland og prosjektgruppa for RiR 2018/19 som består av:

 

Elin Arntsen

Eilen Refvik

Heidi Helland

Sølvi J Waldeland

Niels Skramstad

 

                              RFK_logo3

 

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Karrieresenter-Rogaland

 


Rådgivingsløftet i Rogaland - RiR for 2018/19 ble avsluttet ved at deltakerne spurte om hva de hadde utført for å gjøre karrierelæring til hele skolens ansvar .

 Hva slags utbytte hadde deres skole hatt av prosjektarbeidet RiR og de lokale målsettingene de laget i starten av året ? 

 

Her er resultatet forsøkt oppsummert ved hjelp av enkelte korte utdrag og med deltakernes egne formuleringer:

 

«Vi har presentert for skoleledelsen betydningen av at «karriereveiledning blir en del av undervisningen i alle fag – Gjennomføringsansvarlige må være  kontaktlærere»

«Vi ber kontaktlærere å snakke med elevene i kontaktlærersamtaler om hva de skal gjøre etter endt skole.»

"Vi får lærere i norsk til å be elevene skrive søknad + cv i norsk,  Øve på jobbintervju"

"Vi får lærere til å samarbeide om karrierelæring i norsk og samfunnsfag"

"Vi får lærere i naturfag til å tenke karrierelæring knyttet til ekskursjoner"

samarbeid med industri (IVAR- renseanlegg, 2TD- oljeindustri)

"Vi får lærere i geografi snakke om mulige yrker knyttet til geografi/geofag"

"Vi har laget et ideehefte som kontaktlærere kan bruke. Inneholder  metodikk og øvelser innen karrierelæring i samfunnsfag «

«Vi har opplevd at rektor var positiv til prosjektet»

«Godt engasjement på fellesmøtet og tilbakemelding viste økt bevissthet blant lærerne og ledelsen om karrierelæring «

«Vi bidro til å utvikle elevenes ferdigheter for livet og arbeid ved hjelp av gruppeveiledning (Om karrierekompetanser)»

«Ledelsen på skolen har tilrettelagt ved å etablere klassens time og gi ekstra ressurser til 2 kontaktlærere på VG1 i prosjektet. De to kontaktlærere vil stå ansvarlig for utvikling og innhold i karriereundervisningen».

«Vi har fått innført karrierelæring i klassens time»

«Ledelsen jobber nå med å tilrettelegge for en timeplanfestet klassens time»

«Vi har fått til en god kobling mellom karrierelæringen og individuell faglig veiledning»

«Vi er i gang med å utarbeide konkrete opplegg som kan brukes i fagene engelsk, samfunn og fremmedspråk»

«Vi har laget en arbeidsplan for skoleåret med ansvarsfordeling mellom trinn/kontaktlærer/rådgiver med nøyaktig angitt antall timer på hver aktivitet/læreplanmål innen karrierelæring»

«Vi får de lærere mer delaktig i utprøvingen i UTV på  vgs»

«Vi presenterte de nye kjerneelementene i LK20, livsmestring og medborgerskap, som del av karriereundervisninga på skolen»

«Vi har begynt å kartlegge fagressurser og karriereundervisning i ulike fag»

«Vi har fått synliggjort arbeidet som blir gjort innen karrierelæring - både for personalet, elevene og innen de ulike fagene»

«Mer synlig rådgjeving overfor kollegiet vil styrke statusen til karrierelæring».

«Forankring i leiinga er viktig -dei er med på vårt lag.»

«Heile skulen er nå informert om kva RiR går ut på og at karriererettleiing er heile skulen sitt ansvar»

«Vi jobber for å sikre at karrierelæringa blir med inn i arbeidet med dei nye læreplanane»

 

 

 

Evaluering av RiR 2018/2019

 

Karrieresenterets spørreundersøkelse (april 2019) for deltakerne i RiR 2018/2019 viser at skolene har god nytte av prosjektet.

Alle deltakerne - både rådgivere og lærere - svarer at RiR bidrar til å styrke rådgivningen og karrierelæringen ved egen skole.

 

«Det som er veldig nyttig med prosjektet er at vi får et innblikk i hva det jobbes med på ulike skoler. Dette gir oss inspirasjon og motivasjon!»

 

«Fint at det ikke har vært mer detaljstyrt og at temaet har vært såpass vidt at det kan tilpasses den enkelte skole.»