RiR 2019/20

 

Sendt på epost til kommunene og vgs på onsdag 8. mai 2019: 

 

Til rektorer og rådgivere i ungdomskolene og videregående skoler

 

Rådgivingsløftet i Rogaland (RiR)

 

  For RiR 2019/2020 blir tema:

 

«I møte med de nye læreplanene: Hvordan kan karrierelæringen -  som hele skolens ansvar, bidra til utvikling av elevenes livsmestring?»

Karrieresenter Rogaland ønsker å være pådriver for en helhetlig rådgivingstjeneste i grunnopplæringen, internt på den enkelte skole og i Rogaland som helhet. Skoleåret 2018/2019 inviterte vi til et RiR-prosjekt som ble gjennomført av 8 skoler. Temaet var «Å gjøre karrierelæring for eleven til hele skolens ansvar». Positive tilbakemeldinger og evalueringen viste at både rådgivere og lærere mente at prosjektet bidro til å styrke rådgivningsarbeidet på egen skole.

 

Ungdomskoler og videregående skoler i sørfylket inviteres nå til å bli med på nytt RiR prosjekt med tema »I møte med de nye læreplanene: Hvordan kan karrierelæringen - som hele skolens ansvar - bidra til utvikling av elevenes livsmestring?» Tema vil være innenfor forståelsen av fagfornyelsen og de nye læreplanene. Hvordan kan karrierelæring inngå i det tverrfaglige tema « Livsmestring?» . Hvordan samarbeide om tema-timer i Livsmestring der for eks utdanningsvalg og karriereundervisning inngår?

Bakgrunn og målgruppe

RiR er inspirert av kompetansehevingsprosjektet "Rådgiverløftet i Oslo" («RiO») som har pågått i åtte år. Evalueringer viser at dette arbeidet har vært et godt tiltak som har forbedret elevenes utdannings og karrierevalg. Prosjektet har også ført til mer samarbeid mellom rådgiver, kontaktlærer, øvrige lærere og skoleledelse .   

 

På bakgrunn av positiv evaluering av vårt eget RiR 2018/19 vil Karrieresenteret nå arrangere nytt RiR prosjekt for neste skoleår. Vi ønsker nye skoler velkommen, men også skoler som deltok i forrige RiR prosjekt kan søke. Merk at deltakelse til ett RiR prosjekt innebærer forpliktelser for skolen. Prosjektarbeid for RiR 2019/20 kan gjerne omfatte konkrete planer og opplegg for You-rådgiving som skolen allerede er i gang med. 

For planlegging og gjennomføring av samlingene på RiR 2019/2020 har Karrieresenter Rogaland opprettet en prosjektgruppe som består av tre rådgivere fra grunnopplæringen samt undertegnede fra Karrieresenter Rogaland. 

  

Mål for RiR

«Et overordnet mål med RiR-prosjektene er å skaffe seg mer kunnskap om karrierelæring og inspirere til utviklingsarbeid på egen skole, som bidrar til økt gjennomføring av videregående opplæring og målrettet arbeid 

RiR tar utgangspunkt i Opplæringlovens forskrift om at yrkesrådgiving er hele skolens ansvar  «§ 22 Retten til nødvendig rådgiving» og § 22-3 om at « Utdannings- og yrkesrådgiving skal være eit samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen…» 

 

 

  Aktuelle problemstillinger til et RiR prosjekt

 

  • Hvorfor karrierelæring og ikke bare veiledning ?
  • Har elever og lærere på skolen en felles forståelse for hva som er karrierelæring?  
  • Hvordan åpner karrierelæring for at flere på skolen blir involvert i elevens karriere?
  • Hvordan samarbeide om og hvem inngår i skolens rådgivingstjeneste
  • Hvordan kan karrierelæring inngå i fagfornyelsen

 

 

 

Framdriftsplan for RiR 2019/2020
   

Fredag 31. mai 2019 - Frist for påmelding med refleksjonsnotat

Torsdag 5. september 2019 – RiR-samling. Mål for prosjektarbeid på hver enkelt skole

Torsdag 26. september 2019 – felles fagsamling og kort ettermøte for RiR deltakere

Torsdag 6. februar 2020–  RiR-samling. Faglig innslag x) og status internt arbeid på skolene

Torsdag 16. april 2020 – RiR samling. Oppsummering av alle enkeltprosjektene 

 

x) https://kanvigodt.no/blog/

 

Alle 4 samlinger vil vare en dag og finne sted på Bryne vgs eller på Høghuset på Bryne.

Rogaland fylkeskommune dekker kostnader inklusiv lunch. Deltakere dekker reisekostnader.

 

 

Hvordan søke på RiR 2019/2020?

 

Videregående skoler og ungdomskoler kan søke.

 

Å delta på RiR prosjekter innebærer forpliktelser for deltakerskolen:

  • Skolen melder på en rådgiver og en lærerkollega. Rådgiver har ansvar for å etablere og lede prosessene på egen skole mellom samlingene. («koordinator rolle») Navnet på disse to skal være oppgitt i påmeldingen. Begge to forplikter seg å møte på RiR samlingene
  • Påmelding skal også inneholde et refleksjonsnotat og en målsetting (maks 1 A4 side) som beskriver hva en vil arbeide med internt på egen skole – relatert til tema for RiR 2019/202
  • Skoleledelsen skal gi RiR-deltakerne mulighet til å involvere de kolleger som er nødvendige for å nå RiR sine målsettinger på egen skole

 

Arbeidsformen for RiR er at deltakerne tester ut, reflekterer over resultater og tar konsekvenser i egen praksis på skolene. (aksjonslæring) Samlingene er basert på gruppearbeid, erfaringsdeling og kompetanseheving for å nå målsettinger på den enkelte skole. 

 

Det er begrenset med plasser på prosjektet

 

Mer info om RiR : Oppsummering og evaluering av fjorårets RiR prosjekt finner du her: https://rogaland.skoleogarbeidsliv.no/Default.aspx?ID=37

 

NB Ny påmeldingsfrist er satt til 6. juni 2019 for  RiR 2019/20  

Påmelding og refleksjonsnotat sendes på epost til  niels.skramstad@rogfk.no

 

Denne invitasjonen/eposten er sendt til rektor ved hver enkelt deltakerskole for å understreke at RiR prosjektet omfatter hele skolen og ikke bare rådgiver.

 

Med hilsen

 

Karrieresenter Rogaland

 

Sølvi Jacobsen Waldeland

      fagleder

 

Niels Skramstad

  prosjektleder